Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały Nr VI/80/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek), zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Wnioski do zmiany planu miejscowego należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 16 lipca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzania wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl w zakładce: Obwieszczenia i komunikaty / planowanie przestrzenne.

Jednocześnie na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla w/w projektu, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

 

Burmistrz Krapkowic

   /-/ Andrzej Kasiura

Załącznik:
PDFUchwała nr VI.80.2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r..pdf (723,12KB)