Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.06.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506)

zwołuję na dzień 27 czerwca  2019 r. (czwartek) o godz. 1200
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
VIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach        

   z porządkiem obrad:

1.  Otwarcie  VIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  18.04.2019 r. do 27.06.2019 r.
3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.
4.  Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.
5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania (projekt uchwały nr 1 z 12.06.2019r.).
6.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz  ze  Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok (projekt uchwały nr 2 z 13.06.2019 r.). Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2018 rok (projekt uchwały nr 3 z 13.06.2019 r.).
7.  Realizacja wniosków za 2018 rok.
8.  Stan przygotowań  instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2019.
9.  Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin, lokalami użytkowym  i lokalami socjalnymi.
10. Podjęcie uchwał:
a)       Projekt uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krapkowice (projekt  z 04.06.2019 r.);
b)      Projekt uchwały nr 5 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt z 11.06.2019 r.);
c)       Projekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice (projekt  z 11.06.2019 r.);
d)      Projekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów (projekt  z 11.06.2019 r.);
e)       Projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Żywocice na lata 2016- 2026” (projekt z 13.06.2019 r.);
f)       Projekt uchwały nr 9 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z 13.06.2019 r.);
g)      Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 07.05.2019r.);
h)      Projekt uchwały nr 11 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Krapkowicach ( projekt z 11.04.2019 r.);
i)        Projekt uchwały nr 12  w sprawie  zmiany uchwały nr XIV/220/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Krapkowice (projekt    z 11.06.2019 r.);
j)        Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z  11.06.2019 r.);
k)      Projekt uchwały nr 14  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy  (projekt z 11.06.2019 r.);
l)        Projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt z  13.06.2019 r.);
m)    Projekt uchwały nr 16  w sprawie zmiany wpf (projekt z 13.06.2019 r.);
n)      Projekt uchwały nr 17 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2018 rok  (projekt z  13.06.2019 r.);
o)      Projekt uchwały nr 18 w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu podróży służbowych przysługujących radnym (projekt z 13.06.2019 r.);
p)   Projekt uchwały nr 19 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w  Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki  długoterminowej (projekt  z 13.06.2019 r.);
r)   Projekt uchwały nr 20 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  (projekt z 13.06.2019 r.)

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym
12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zakończenie  VIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    /-/ Arnold Joszko

 

Załączniki:
PDFProjekt nr 1 w sprawie udzielenia wotum zaufania.pdf
PDFProjekt nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozd.finansowwraz ze sprawozd. z wyk.budżetu gminy Krapkowice za 2018 r.pdf
PDFProjekt nr 3 w sprawie absolutorium za 2018 z dn.27.06.2019 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany mpzp w rejonie Parkowej, Kozielskiej i Prudnickiej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do zmiany m.p.z.p. wsi Żywocie.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do zmiany m.p.z.p. dla wsi Steblów.pdf
PDFProjekt nr 8 w sprawie przyjecia Planu odnowy miejscowości Żywocice.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 9 w sprawie emisji obligacji z dn. 27.06.2019 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w spr. wyr. zgody na nieodpł nabycie nier. dnia 7 maja 2019 roku (1).pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości z dnia 11 IV 2019 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały na zajęcie pasa drogowego. z dnia 11 czerwca 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odpstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 15 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 r z dnia 27.06.2019 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany wpf z 27.06.2019.zip.x..pdf
PDFProjekt nr 17 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za 2018 r..pdf
PDFProjekt Uchwały nr 18 dot zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany uchw. dot. pożyczki długoterm.zip.x..pdf
PDFProjekt nr 20 -zespół ds.ławników.pdf