Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników 2020-2023

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych, Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla Rady Miejskiej w Krapkowicach, na kadencję 2020-2023, wybór 4 ławników  do Sądu  Rejonowego w Strzelcach Opolskich

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.) stanowi że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
·         Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
·         Jest nieskazitelnego charakteru,
·         Ukończył 30 lat,
·         Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
·         Nie przekroczył 70 lat,
·         Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
·         Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
·         Osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
·         Osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego,
·         Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
·         Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
·         Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
·         Duchowni,
·         Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
·         Funkcjonariusze Służby Więziennej,
·         Radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie .

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
·         Prezesi właściwych sądów
·         Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
·         Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wybory

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku. Z uwagi na fakt, że dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, a w ustawie Prawo ustroju sądów powszechnych wskazano konkretną datę („do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji”), a także z uwagi na to, że Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach jest czynny w dni robocze tj. od  poniedziałku-do piątku, możliwość składania zgłoszeń w tut. Urzędzie upływa 28 czerwca 2019 r. o godz. 14.00.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
·         Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
·         Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·         Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
·         Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika),
·         2 zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,  opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

OPŁATY
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa . Natomiast opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.  

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników, proponowane wzory oświadczeń i proponowany wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika o których mowa w art. 162 §2 pkt. 2, 3 i §4 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 52 ze zm.), można odebrać, po czym wypełnione z kompletem załączników składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach  w pok. nr 31 albo w sekretariacie (pok. nr 28) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: 7.30- 17.00, wtorek- czwartek: 7.30- 15.30, piątek: 7.30-14.00.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników i wyżej wymienione proponowane wzory dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach- www.bip.krapkowice.pl
Informacje związane z wyborem ławników udzielane są pod numerem  tel.: 77 44 66 824
Wybór ławników odbędzie się najpóźniej w październiku 2019 rok

 

POUCZENIE:
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wzory dokumentów do pobrania:
PDFInformacja dot. wyboru ławników 2020- 2023.pdf

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
PDFKarta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf

- oświadczenia składane przez kandydata
PDFOświadczenie kandydata - postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.pdf
PDFOświadczenie kandydata władza rodzicielska.pdf

- lista osób udzielających poparcia
PDFLista osób popierających kandydata na ławnika.pdf