Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 3 Uchwały Nr XIV/215/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, zarządza się co następuje:

§ 1. Spółki wodne, działające na terenie Gminy Krapkowice mogą otrzymać w roku 2019 pomoc finansową w wysokości 14.000,00 zł ( słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100) z budżetu Gminy Krapkowice, w postaci dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych ich działaniem. § 2. Termin składania wniosków mija 28 czerwca 2019 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura