Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.05.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A , ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie  linii kablowych SN celem zasilenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy w Krapkowicach. Inwestycja obejmuje działki nr 117, 183, 253, 200, 118/3, 157 k.m. 2 w Krapkowicach ,  a także działki nr 742/1, 743/1, 511, 512/1, 510/1, 512/5, 337/1, 337/3, 338/2, 339, 509, 340/2, 340/1, 341/1, 321/2 k.m. 1 w Gwoździcach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy,    a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.