Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych  im. J. Tuwima w Krapkowicach, ul. Kościelna 10, 47-300 Krapkowice, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne Zespołu Szkół Specjalnych  im. J. Tuwima w Krapkowicach, inwestycja obejmuje działki nr 269/1, 271, 272 k.m. 8

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy,    a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.