Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 63 ust. 1, 10 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządzam co następuje :

§ 1. Zatwierdzam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach, w którym została wyłoniona pani Agata Juszczyk. § 2. Stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach powierzam pani Agacie Juszczyk na okres od 01.09.2019 roku do 31.08.2024 roku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura