Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.04.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506)

zwołuję na dzień 18 kwietnia  2019 r. (czwartek) o godz. 1200
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

VI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie  VI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 28.02.2019 r. do 18.04.2019 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.14 porządku obrad.
4. Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Spółki „Delfin”, Straży Miejskiej oraz merytoryczne  i finansowe z działalności KDK i MiGBP.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
6. Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2018 roku i w I kwartale 2019 r.
7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych  z  kanalizacją  sanitarną Gminy Krapkowice.
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.     
11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2019 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2018 rok.
12. Informacja nt. rewitalizacji mostu kolejowego.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zmiany uchwały nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (projekt uchwały z 27.03.2019 r.);
b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (projekt uchwały z 27.03.2019 r.);
c)  ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z 02.04.2019 r.);
d) zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały z 02.04.2019 r);
e) zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z 03.04.2019 r.);
f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 25.02.2019 r.);
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (projekt uchwały z 25.02.2019 r.);
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);
i) zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 04.04.2019 r .);
k) zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 9/2,9/4,8/4 z k.m.1 w Krapkowicach oraz nr 727 z k.m.1 w Gwoździcach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);
l) zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 29, 30/11, 30/14, 30/17, 30/18 i 26/6 z k.m. 3 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);
m) zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice (projekt uchwały z 04.04.2019 r.);
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia (projekt uchwały z 28.03.2019 r.);
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 28.03.2019 r.);
p) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w Krapkowicach (projekt uchwały z 26.03.2019 r.);
r) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) (projekt uchwały z dnia 26.03.2019 r.);
s) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 02.04.2019 r.).
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
15.Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
16.Zakończenie  VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                 /-/ Arnold  Joszko

Załącznik:
PDFPorządek VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach -18 kwietnia 2019 r.pdf
PDFProjekt nr 1-w spr.zmiany uchwały nr IV4819 z 21.02.19-usługi opiekuńcze.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 2 -zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku.pdf
PDFProjekt Nr 3 w sprawie ustalenia poboru podatków....pdf
PDFprojekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV-506-2018 z dnia 2-04-2019.pdf
PDFprojekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-182-2016 z dnia 3-04-2019.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 25 lutego 2019 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 25 lutego 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 9 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok z 18.04.2019.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany wpf z 18.04.2019.zip.x..pdf
PDFProjekt nr 11 w sprawie zaliczenia drogi w Gwoździcach.pdf
PDFProjekt nr 12 w sprawie zaliczenia drogi w w obrębie Limanowskiego i Opo....pdf
PDFProjekt nr 13 w sprawie zmiany uchwały Steblów - Nowy Młyn.pdf
PDFProjekt nr 14 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. w Rogowie Opolskim.pdf
PDFProjekt nr 15 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. Ks. Duszy, Piastowska w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt nr 16 w sprawie przystąpienia do m.p.z.p. Żeromskiego, Chrobrego w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt nr 17 w sprawie przystąpienia do zmiany m.p.z.p. w Rogowie Opolskim.pdf
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 2 kwietnia 2019 roku.pdf