Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 21 lutego 2019 roku:
PDFUchwała nr IV-34-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFUchwała nr IV-35-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.pdf
PDFUchwała nr IV-36-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf
PDFUchwała nr IV-37-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr IV-38-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFUchwała nr IV-39-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.pdf
PDFUchwała nr IV-40-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr IV-41-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.pdf
PDFUchwała nr IV-42-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr IV-43-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr IV-44-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.pdf
PDFUchwała nr IV-45-2019 w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała nr IV-46-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFUchwała nr IV-47-2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr IV-48-2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf
PDFUchwała nr IV-49-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr IV-50-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawow. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr IV-51-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr IV-52-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Sportową Szkołę Podstawową Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr IV-53-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf
PDFUchwała nr IV-54-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów.pdf
PDFUchwała nr IV-55-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną Ks. Koziołka Transportową i rzeką Odrą.pdf
PDFUchwała nr IV-56-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w rejonie ul. Parkowej Kozielskiej Prudnickiej.pdf
PDFUchwała nr IV-57-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr IV-58-2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała nr IV-59-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2019.pdf
PDFUchwała nr IV-60-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019.pdf
PDFUchwała nr IV-61-2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.pdf
PDFUchwała nr IV-62-2019 w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej oczyszczalni ścieków Biokrap Spółka z o.o. w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr IV-63-2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi p.D. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.pdf