Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 lutego 2019 r. o zarządzeniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. z 2019 r. poz.365) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam na obszarze Gminy Krapkowice miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 91/2019.pdf

PDFuzasadnienie 91/2019.pdf