Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2019 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez ...

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136), w związku z podjęciem Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2019 r., poz.214) oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela wynosi: 99.155,00 zł, co stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się:
1) kwotę 54.620,00 zł na dofinansowanie udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach i szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;2) kwotę 44.535,00 zł na dofinansowanie udziału nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych.
3. Podział środków finansowych o których mowa w ust.2, dla poszczególnych placówek oświatowych przedstawia załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 został opracowany w oparciu o: 1) wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli, 2) wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 3) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski, 4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019.
§ 3. 1. Ustala się następujące kierunki studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, które będą dofinansowane w wysokości do 70 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy) za jeden semestr nauki: 1) arteterapia; 2) bibliotekoznawstwo; 3) biologia; 4) chemia; 5) doradztwo zawodowe i edukacyjne; 6) edukacja dla bezpieczeństwa; 7) edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; 8) edukacja i wspomaganie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera; 9) język angielski; 10) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej; 11) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym; 12) socjoterapia i artreterapia; 13) surdopedagogika; 14) terapia pedagogiczna; 15) tyflopedagogika; 16) wiedza o społeczeństwie.
2. Dofinansowaniem objęte są opłaty pobierane przez uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. Dofinansowanie otrzymuje nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w wysokości co najmniej 1/2 etatu.
4. Dofinansowanie następuje na wniosek nauczyciela, do którego należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie semestru lub zaświadczenie o ukończeniu kursu; 2) rachunek lub fakturę i dowód wpłaty - dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów opłat.

5. Nauczyciel otrzymuje zwrot poniesionych opłat po pozytywnym zaliczeniu semestru studiów lub po ukończeniu kursu przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

§ 4. Ustala się, że zarządzanie oświatą, realizowane w ramach studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, będzie dofinansowane w wysokości 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy) za jeden semestr nauki. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury oraz dyrektorom placówek oświatowych. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf