Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7
IV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym – od 20 grudnia  2018 r. do 21 lutego 2019 r.

3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.9 porządku.

4.  Zatwierdzenie Informacji nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.

5.  Zatwierdzenie Programu  działalności kulturalnej Gminy Krapkowice w na 2019 roku.

6.  Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

7.  Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
1)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (projekt  z 03.01.2019 r.);
2)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu(projekt z 03.01.2019 r.)
3)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z 03.01.2019 r.);
4)  w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt  z 03.01.2019 r.);
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego  nieruchomości niezabudowanej (projekt z 03.01.2019 r.);
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt z  03.01.2019 r.);
7) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 03.01.2019 r.);
8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt z 03.01.2019 r.);
9) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 03.01.2019 r.);
10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 10.01.2019r.);
11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów (projekt z  05.02.2019 r.);
12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt  z 05.02.2019 r.);
13) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (projekt z  06.02.2019r.);
14) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z 06.02.2019 r.);
15) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (projekt  z 05.02.2019 r);
16) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz granic obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku (projekt z 05.02.2019 r); 17) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach (projekt z 05.02.2019 r.);
18) w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/402/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach (projekt z 05.02.2019 r.);
19) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/401/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Sportową Szkołę Podstawową Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach (projekt z 05.02.2019 r.);
20) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z 05.02.2019 r.);
21) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z 05.02.2019 r.);
22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów (projekt z 07.02.2019 r.);
23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt z 07.02.2019 r.);
24) w sprawie uchwalenia zmiany miejsc. pl. zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)- (projekt z 07.02.2019 r.);
25) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt z 07.02.2019 r.);
26) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 06.02.2019 r.);
27) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w 2019 r. (projekt z 06.02.2019r);
28) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"(projekt z 06.02.2019r);
29) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (projekt z 11 lutego 2019r.).

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.

10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

11. Zakończenie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                /-/  Arnold  Joszko

Załączniki:
PDFPorządek obrad Nr IV - Sesja RM w dniu 21.02. 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zgody na nieodpł. nabycie nier. z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w spr. wyr. zgody na nieodpł nabycie nier. z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 3 stycznia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 10 stycznia 2019 r..pdf
PDFprojekt uchwały nr 11 w sprawie bonifikat z tytułu jednorazowej opłaty z dnia 5.02.2019.pdf
PDFprojekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-228-2016 z dnia 5.02.2019.pdf
PDFprojekt uchwały nr 13 w sprawie wyboru metody z dnia 6.02.2019.pdf
PDFprojekt uchwały nr 14 w sprawie określenia wzoru deklaracji z dnia 6.02.2019.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15- ws. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.pdf
PDFProjekt Nr 16 uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminy Krapkowice oraz granice obwodów tych szkół od 1 wrzesnia 2019 roku.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 17 w sprawie zmiany aktu założycielskiego PSP Nr 1 w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 18 w sprawie zmiany aktu założycielskiego PSP Nr 4 w Krapkowicach..pdf
PDFProjekt uchwały Nr 19 w sprawie zmiany aktu założycielskiego PSSP Nr 5 w Krapkowicach..pdf
PDFProjekt Nr 20 uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli w grupach mieszanych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 21 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf
PDFProjekt nr 22 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp wsi Steblów.pdf
PDFProjekt nr 23 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Krapkowice pomiędzy Górną, ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.pdf
PDFProjekt nr 24 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp terenu części miasta Krapkowic.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 25 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok z 21.02.2019 zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 26 w sprawie zmiany wpf z 21.02.2019.zip.x..Kopia.pdf
PDFprojekt uchwały nr 27 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2019.pdf
PDFprojekt uchwały nr 28 w sprawie Programu opieki z dnia 5.02.2019.pdf
PDFProjekt nr 29 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody.pdf