Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...

Na podstawie art. 15 ust.2a, ust.2b, ust.2d, ust.2e, ust.2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVII/537/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w następującym składzie: 1. Harald Brol (przedstawiciel Burmistrza Krapkowic) – przewodniczący komisji, 2. Agnieszka Kaczmarczyk (przedstawiciel Burmistrza Krapkowic) – członek komisji, 3. Jagoda Lalka (przedstawiciel Burmistrza Krapkowic) – członek komisji, 4. Sandra Sobota (przedstawiciel Burmistrza Krapkowic) – członek komisji, 5. Robert Nowak (osoba rekomendowana przez ZHP) – członek komisji, 6. Adam Szczygielski (osoba rekomendowana przez Okręg PZW) – członek komisji. § 2. Komisja, o której mowa w §1, wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 56/2019.pdf

PDFZalacznik2 56/2019.pdf

PDFZalacznik3 56/2019.pdf

PDFZalacznik4 56/2019.pdf

PDFuzasadnienie 56/2019.pdf