Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-01-2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2019/2020 do ...

Na podstawie: art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 kwietnia 2019 r.

do 6 maja 2019 r.

od 29 maja 2019 r.

do 10 czerwca 2019 r.

od 1 kwietnia 2019 r.

do 23 kwietnia 2019 r.

(szkoła sportowa)

od 29 maja 2019 r.

do 3 czerwca 2019 r.

(szkoła sportowa)

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

do 26 kwietnia 2019 r.

do 6 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

30 kwietnia 2019 r.

do godz. 12.00

7 czerwca 2019 r.

do godz. 12.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 15 maja 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 maja 2019 r.

do godz. 12.00

25 czerwca 2019 r.

do godz. 12.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17 maja 2019 r.

do 24 maja 2019 r.

od 26 czerwca 2019 r.

do 28 czerwca 2019 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 maja 2019 r.

do godz. 12.00

1 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

z up. Burmistrza Krapkowic
Zastępca Burmistrza
 
/-/ Romuald  Haraf