Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-01-2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 ...

Na podstawie: art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice:

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. od 4 lutego 2019 r.do 11 lutego 2019 r. nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 19 lutego 2019 r.do 1 marca 2019 r. od 27 maja 2019 r.do 31 maja 2019 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola. do 18 marca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 marca 2019 r.do godz. 12.00 18 czerwca 2019 r.do godz. 12.00
5. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. od 20 marca 2019 r.do 27 marca 2019 r. od 19 czerwca 2019 r.do 26 czerwca 2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 28 marca 2019 r.do godz. 12.00 28 czerwca 2019 r.do godz. 12.00
7. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli uczęszczania dziecka do przedszkola wskazanego przez Burmistrza Krapkowic w postaci pisemnego oświadczenia. do 24 maja 2019 roku nie dotyczy

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

z up. Burmistrza Krapkowic
Zastępca Burmistrza
 
/-/ Romuald  Haraf