Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2019 rok

Link do Genratora eNGO logo.jpeg
 

Burmistrz Krapkowic

działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XLVII/537/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” ogłasza: 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU 
ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE
w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 35.2019.pdf

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 36.2019.pdf

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 37.2019.pdf

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 38.2019.pdf

5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 39.2019.pdf

6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 40.2019.pdf

7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 41.2019.pdf

8. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 42.2019.pdf

9. turystyki i krajoznawstwa;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 43.2019.pdf

10. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 44.2019.pdf

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  07.02.2019 r. godz. 15:30

Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).