Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice

Na podstawie §22 ust. 1 Statutów Sołectw Gminy Krapkowice uchwalonych w dniu 16 listopada 2017 roku przez Radę Miejską w Krapkowicach (Uchwała Nr XXXV/419/2017)- zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje się zebrania wiejskie dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Krapkowice. § 2. 1. Zebrania Wiejskie, podczas których przeprowadzone zostaną wybory, o których mowa w §1, odbędą się w następujących dniach, godzinach i miejscach: 1) Sołectwo Borek - 5 luty 2019 r., godz. 16:00, miejsce: budynek nr. 28 (Baron); 2) Sołectwo Dąbrówka Górna - 18 marzec 2019 r. , godz. 18:00, miejsce: Sala Wiejska; 3) Sołectwo Gwoździce- 20 marzec 2019 r., godz. 18:00, miejsce: Sala Wiejska 4) Sołectwo Kórnica - 25 styczeń 2019 r., godz: 18:00, miejsce: Szkoła Podstawowa ; 5) Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki - 26 marzec 2019 r., godz. 19:00, miejsce: Sala Wiejska 6) Sołectwo Pietna - 22 marzec 2019 r., godz. 18:00, miejsce: Sala Wiejska; 7) Sołectwo Rogów Opolski - 21 marzec 2019 r., godz. 18:00, miejsce: Sala Wiejska; 8) Sołectwo Steblów - 16 styczeń 2019 r., godz. 19:00, miejsce: Sala DFK; 9) Sołectwo Ściborowice - 1 luty 2019 r., godz. 18:000, miejsce Świetlica OSP; 10) Sołectwo Żużela - 19 marzec 2019 r., godz.19:00, miejsce Sala DFK; 11) Sołectwo Żywocice- 25 marzec 2019 r., godz. 18:30, miejsce: Szkoła Podstawowa. 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej określa statut Sołectwa.
§ 3. Ustala się porządek obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w §1, w sposób następujący: 1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie qworum;
2) Wybór przewodniczącego zebrania;
3) Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej;
4) Wybór komisji wyborczej;
5) Wybór sołtysa;
6) Wybór członków rady sołeckiej;
7) Wolne wnioski i zapytania;
8) Zakończenie zebrania.

§ 4. 1. Zarządzenie podaje sie do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Krapkowice, w formie obwieszczenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura