Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół III/2018 oraz wyniki głosowań

Protokół Nr III/2018 z III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFwniosek klubu radnych do budżetu.pdf
PDFwyniki_glosowania_ Projekt uchwały Nr 4 w spr. Zespo³u Interdyscyplinarnego.pdf
PDFwyniki_glosowania_ w spr. autoporawki do Projektu uchwa³y Nr 1.pdf
PDFwyniki_glosowania_ w spr. Planu Pracy Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFwyniki_glosowania_Prjekt Nr 14 w spr. Programu Wspierania Rodziny.pdf

PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 6 w sprawie kryterium dochodowego dot. programu do¿ywania.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 7 w sparwie okreslenia zasad zwrotu dot. programu do¿ywiania.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 9 w spr zmiany WPF.pdf

PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 10 w spr Programu Ochrony Œrodowiska.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 12 w spr . programu Narkomanii.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 13 w spr. Programu Przemocy w Rodzinie.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 17 - dot. Krainy Œw Anny.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 18 w spr. sk³adu Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 19 w spr. Komisji Spraw Spo³ecznych.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt nr 20- w spr. budownictwa mieszkaniowego.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 21 w spr. sk³adu Komisji Edukacji Kultury i Sportu.pdf
PDFwyniki_glosowania_projekt uchwa³y Nr 15 w spr. przedstawicieli do Aqua Silesia.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt uchwaly Nr 11 w spr. Programu alkoholowego.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projektu Nr 8 w spr zmian bud¿etu na 2018 r..pdf
PDFwyniki_glosowania_przyjêcia protoko³u z II Sesji RM.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr kandydata do Krainy Œw Anny- Radnego Paw³a Mazurka.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr wprowadzenia do porz¹dku obrad projektu nr 20.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. autopoprawki do Projekt Nr 8.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. autopoprawki do Projektu Nr 10.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. autopoprawki do projektu uchwa³y nr 2.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. autoporawki do Projektu Nr 9.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. kandydat do Prokado zgloszonego jako 2 do Prokado.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. kandydata 1 do Aqua Silesia.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. kandydata 2 do Aqua Silesia - Artur Thiel.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. kandydata do Prokado zg³oszonego jako 1- Radny Werner Koppe.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. planu Pracy Komisji Spraw Społecznych.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. Planu Pracy Rady Miejskiej na 2019.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. projekt Nr 2 w spr. WPF wraz z autopoprawk¹.pdf

PDFwyniki_glosowania_w spr. projektu Nr 1- bud¿et gminy na 2019.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. projektu uchwa³y nr 22.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. przyjêcia porzadku obrad z zmianami.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. sprawozdania burmistrza.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wniosku Radnego Andrzeja Malkiewicz.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wprowadzenia do porz¹dku obrad autopoprawki do projektu uchwa³y nr 8.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wprowadzenia do porz¹dku obrad autoporawki do projektu uchwa³y nr 10.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wprowadzenia do porzadku obrad autopoprawki do projektu uchwa³y nr 2.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wprowadzenia do porzadku obrad autopoprawki do projektu uchwaly nr 9.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wprowadzenia do porzadku obrad autoporawki do projektu uchwa³y Nr 1.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wprowadzenia do porzadku obrad projektu nr 19.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wprowadzenia do porzadku obrad projektu nr 21.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. wprowadzenia do porzadku obrad projektu nr 22.pdf
PDFwyniki_glosowania_wniosek klubu KWW Macieja Sonika.pdf
PDFwyniki_glosowania- dot. wprowadzenia do porzadku obrad projektu nr 18.pdf
PDFwyniki_glosowania- w spr. Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFwyniki_glosowania- w spr. Projektu Nr 16 w sprawie przedstawicieli do Prokado..pdf
PDFwyniki_glosowania-Projekt Nr 5 w sprawie ustanowienie programu do¿ywiania.pdf