Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień na 2019 rok

Na podstawie art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 ust. 4 i 5 Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Upoważniam kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia : 1. do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących tych jednostek między paragrafami w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (401), dodatkowe wynagrodzenie roczne (404) wraz ze składkami od nich naliczonymi (411, 412), zakup energii (426), zakup usług remontowych (427).
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. 1. Kierownicy jednostek wymienionych w załączniku nr 1 dokonują zmian określonychw § 1 zarządzeniem wewnętrznym na piśmie, którego kopię przekazują do wiadomości Burmistrzowi w dniu wydania zarządzenia. 2. O zmianach dokonanych ostatniego dnia miesiąca kierownik jednostki informuje Burmistrza, nie później niż w ciągu 3 dni od daty wydania zarządzenia.
3. Zmiany w budżecie dokonane przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień wchodzą w życie z dniem wydania zarządzeń określonych w ust. 1 i 2.

§ 3. 1. Informacje o dokonanych zmianach, o których mowa w § 2 w jednostkach oświatowych, wymagają akceptacji Wydziału Oświaty i Kultury. 2. Wszelkie pozostałe zmiany planu wydatków i dochodów jednostki należy przedłożyć w formie wniosku.
3. Wnioski dotyczące zmian planu wydatków należy złożyć w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian przed zaciągnięciem zobowiązań.

§ 4. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury nadzorujący oświatowe jednostki organizacyjneoraz Naczelnik Wydziału Budżetowo- Finansowego są odpowiedzialni za bieżącą aktualizację planu budżetu na podstawie otrzymanych od kierowników jednostek informacji o zmianach w planach finansowych jednostek organizacyjnych. § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura