Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), §1 i §5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic oraz Uchwały nr 1/12/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wnosi się wkład pieniężny do „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wkład pieniężny określony w ust. 1 przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 300 nowych udziałów, po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 24/2018.pdf