Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla ...

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru robót budowlanych inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów – II etap (zadanie opcjonalne nr 4) w składzie: 1) Romuald Haraf – przedstawiciel Gminy Krapkowice - Przewodniczący Komisji,2) Katarzyna Kubacka - przedstawiciel Gminy Krapkowice, 3) Henryk Ligęza – przedstawiciel Gminy Krapkowice.
§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót budowlanych w dniu 20 grudnia 2018 o godzinie 12.00, przy udziale: 1) Grzegorz Leszczyński - przedstawiciel wykonawcy, 2) Jerzy Wójcik – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót budowlanych, Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura