Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.12.2018 r

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 20 grudnia  2018 r. (czwartek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

III Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie  prawomocności  obrad.
2 Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Miejskiej w Krapkowicach.
3.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym 29.11.2018 r. do 20.12.2018 r.
4.Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi
w pkt.9 porządku  obrad.
5.Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok (projekty uchwał nr 1 i nr 2 z 05.12.2018r.).
6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (projekt uchwały nr 3 z  06.12.2018 r.).
7.Zatwierdzenie Planów Pracy na 2019 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt uchwały nr 4 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt uchwały z 30.11.2018r.);
b) projekt uchwały nr 5 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Krapkowice  na lata 2019-2023 (projekt uchwały z 30.11.2018r.);
c) projekt uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt uchwały z 30.11.2018r.);
d) projekt uchwały nr 7 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( projekt uchwały z 30.11.2018r.);
e) projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2018 rok (projekt uchwały z 05.11.2018r.)
f) projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 05.12.2018r.).
g)projekt uchwały nr 10  w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" (projekt uchwały z 05.12.2018r.).
h) projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok (projekt uchwały z  06.12.2018 r.);
i) projekt uchwały nr 12 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok (projekt uchwały z 06.12.2018 r.);
j) projekt uchwały nr 13   w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na  lata 2019- 2021 (projekt uchwały z 06.12. 2018 r.);
k) projekt uchwały nr 14   w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021(projekt uchwały z 06.12.2018r.).
l) projekt uchwały nr 15  w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin "AQUA SILESIA" (projekt uchwały z 11.12.2018r.);
m) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"(projekt uchwały z 11.12.2018r.);
n) projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany uchwały NR XIV/164/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny "(projekt uchwały z 11.12.2018 r.)
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.4 porządku obrad oraz  w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zakończenie  III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         /-/ Arnold Joszko

Załącznik:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.pdf (1 018,99KB)
PDFProjekt uchwaly nr 2 w sprawie uchwalenia wpf.pdf (483,92KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 plan pracy k.rewizyjnej na 2019 rok.pdf (405,44KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członk.Zespołu ds. Przeciwdz. Przemocy w Rodz.pdf (290,42KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie ustanowienia wielolet. progr. osłonowego w zakr.dożywiania -Posiłek w szkole.pdf (309,05KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego - posiłki w szkole.pdf (198,63KB)
PDFProjkt uchwały nr 7 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków - posiłek w szkole.pdf (196,34KB)
PDFprojekt uchwały Nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 (1).pdf (422,38KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf.pdf (466,67KB)
PDFprojekt uchwały nr 10 w sprawie przyjęcia POŚ z dnia 5.12.2018 - POŚ.pdf (4,98MB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019.pdf (1,24MB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.pdf (1 006,95KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2021.pdf (841,38KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w gminie Krapkowice.pdf (832,53KB)
PDFProjekt uchwały nr 15 Aqua Silesia.pdf (193,12KB)
PDFProjekt uchwały nr 16 PROKADO.pdf (190,77KB)
PDFProjekt uchwały nr 17 KRAINA ŚW. ANNY.pdf (196,98KB)