Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1048/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12-12-2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz realizacji rządowego programu ,,Dobry start

Na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 554),   art. 10 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.), oraz § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start‘’ (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  poz. 1061), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zarządzam, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, upoważniam   pracownika  Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach  Panią Iwonę Pocełujko  do prowadzenia postępowań w sprawach:
1) świadczeń rodzinnych,
2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3) świadczenia wychowawczego,
4) świadczenia ,,Dobry start’’ oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry start’’.
§ 2. Upoważnienie obejmuje przyjmowanie wniosków i innych dokumentów, pozyskiwanie w drodze elektronicznej określonych danych niezbędnych w prowadzonych sprawach oraz poświadczanie za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.
§ 3. Upoważnienie nie obejmuje prawa do wydawania decyzji administracyjnych , postanowień i zaświadczeń oraz innych dokumentów w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego.
§ 4. Upoważnienia udziela się na czas zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w   Krapkowicach.
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic
 
Andrzej Kasiura