Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Krapkowicach oraz Żywocicach wymienione w wykazie GGR.0050.43.2018, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w zależności od przeznaczenia: 1) za grunt przeznaczony pod ogródek przydomowy - 0,25 zł/m 2 +23% VAT rocznie, 2) za teren zabudowany budynkiem mieszkalno-usługowym - 2.200,00 zł + 23% VAT rocznie,
3) za rolę klasy IVa - 200,00 zł/ha rocznie,
4) za rolę klasy IVb - 150,00 zł/ha rocznie,
5) za rolę klasy V - 150,00 zł/ha rocznie,
6) za rolę klasy VI - 120,00 zł/ha rocznie,
7) za łąkę klasy IV - 150,00 zł/ha rocznie,
8) za łąkę klasy V - 150,00 zł/ha rocznie.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 7/2018.pdf