Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1056/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-11-2018 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 r.

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. Nr 32, poz.411) w zw. z art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1263) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowe warunki otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zatwierdza się treść ogłoszenia, które podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza KrapkowicZastępca Burmistrza Krapkowic
Romuald Haraf


 

PDFZalacznik1 1056/2018.pdf

PDFZalacznik2 1056/2018.pdf

PDFZalacznik3 1056/2018.pdf

PDFZalacznik4 1056/2018.pdf

PDFZalacznik5 1056/2018.pdf

PDFZalacznik6 1056/2018.pdf