Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - 20.11.2018 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na

sprzedaż działki Nr 391 z mapy 8 o pow. 0,0315 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Opolskiej 47, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00061978/9. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym zniszczonym w znacznym stopniu na skutek pożaru w lipcu 2015 roku, decyzją organu nadzoru budowlanego wyłączony z użytkowania, o powierzchni użytkowej  259,24 mi  budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym   o powierzchni zabudowy  51 m2. W dziale III KW widnieje ograniczone prawo rzeczowe dot. innej działki „Prawo użytkowania działek nr 153/1 i nr 153/2 z mapy 5 – obręb Krapkowice na rzecz Polskiego Związku Działkowców”. Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza -  70.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 17 grudnia 2018 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870.                                                         

                                                                                                                                                                           

                                                                               Burmistrz  Krapkowic

                                                                                    /-/ Andrzej Kasiura