Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1050/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz §1 i §5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic w związku z Uchwałą 11/2018 Nadzywczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach z dnia 09 listopada 2018 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wnieść wkład pieniężny w wysokości 1 650 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach. § 2. Wkład pieniężny przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 16 500 nowych udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura