Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.11.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 z póżn.zm.)

zwołuję na dzień 15 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XLVII  Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach
 

    z porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 27.09.2018 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.9 porządku obrad.
 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok:
  a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 18.10.2018 r.).
 5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok:
  b) projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” (projekt uchwały z  30.10.2018 r.).
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 (projekt uchwały nr 3 z dnia 29.10.2018r.).
 7. Sprawozdania: Przewodniczącego Rady Miejskiej , Komisji stałych  z działalności w kadencji 2014- 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  c) projekt uchwały nr 4   w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (projekt uchwały  z  18.10.2018 r.);
  d) projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady  Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały z  17.10.2018.);
  e) projekt uchwały nr 6 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 30.10.2018r.);
  f) projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach z filią „Na Polnej” (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.);
  g) projekt uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi- ul. Odrowążów w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.);
  h) projekt uchwały nr 9 w sprawie   rozpatrzenia petycji dotyczącej zakończenia budowy chodnika przy ul. 3 Maja w Krapkowicach, od ZEC do skrzyżowania z ul. Odrowążów (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.);
  i) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.);
  j) projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 31.10.2018 r.);
  k) projekt uchwały nr 12  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z  31.10.2018 r.).

 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

11. Zakończenie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

 

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (...).pdf (420,68KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie Programu współpracy na 2019 rok.pdf (401,58KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.pdf (589,69KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 sprawie opłat za schroniska dla bezdomnych.pdf (204,20KB)
PDFProjekt uchwały Nr 5 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-18-2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach.pdf (688,43KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do mpzp pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach.pdf (1,55MB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie Statut ŚDS.pdf (308,01KB)
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie Petycji dot. budowy drogi- ul. Odrowązów w Krapkowicach.pdf (169,28KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie Petycji dot. budowy chodnika przy ul. 3 Maja w Krapkowicach.pdf (171,64KB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok.pdf (439,95KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany wpf.pdf (464,86KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.pdf (1,16MB)