Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XII/167/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów odbędzie się w dniach od 13 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, przy ul. 3 Maja 17, II budynek, pokój nr 35, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, przy ul. 3 Maja 17, sala konferencyjna - pok. nr 25, o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Krapkowic na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2. Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XII/167/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów wraz prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od dniach od 13 listopada 2018r.do 13 grudnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, przy ul. 3 Maja 17, II budynek, pokój nr 35, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 30 grudnia 2018 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krapkowic.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

Załączniki:
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla wsi Steblów w Gminie Krapkowice.pdf
PDFProjekt uchwały w sparwie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów.pdf
PDFMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów.pdf