Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1026/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz §5 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013, poz. 2748) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok.” 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Krapkowice w sprawie projektu, o którym mowa w ust.1
3. Projekt programu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej 2) na stronie internetowej Urzędu 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 12 października 2018 r. do dnia 26 października 2018 r. § 3. 1 Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy na 2019 rok.
2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy złożyć, w terminie określonym w § 2 , w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 2, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3.
§ 6. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust.3, w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.
§ 7. Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach ”Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” wraz z wynikami konsultacji.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 1026/2018.pdf

PDFZalacznik2 1026/2018.pdf

PDFZalacznik3 1026/2018.pdf

PDFuzasadnienie 1026/2018.pdf