Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek

Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu,

 ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilania budynków wielorodzinnych na Osiedlu XXX-lecia w Krapkowicach na działkach nr 86,87, 91/3, 91/9 91/11, 91/13, 91/16, 91/18, 91/23, 91/47, 91/48 k.m. 10.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.