Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1007/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze późn. zm.) w zw. z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.646) oraz art. 18 ust. 8 art. 18 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze. późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się legitymację służbową dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Legitymacje służbowe członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystawia Burmistrz Krapkowic.
3. Legitymacje podlegają ewidencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Ewidencję legitymacji prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
5. Wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej członek obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wystawiającego legitymację.
§ 3. 1. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku: 1) zmiany nazwiska;2) uszkodzenia lub zniszczenia.
2. Legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności kontrolnych.

§ 4. 1. Członkowie obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji służbowych, a także chronić je przed utratą i zniszczeniem. 2. Członkowie nie mogą odstępować legitymacji służbowych innym osobom oraz przesyłać ich listownie (pocztą).
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf