Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.09.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn.zm.)

zwołuję na dzień 27 września   2018 r. (czwartek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XLVI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 21.06.2018 r. do 27.09.2018 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt 12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2018 roku.
 5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2018 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2018 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2018.
 9. Informacja nt. realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany Statutu  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach (projekt z 12.09.2018 r.);
  b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 11.07.2018 r.);
  c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (projekt z 27.07.2018 r.);
  d) Projekt uchwały nr 4 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt z 06.08.2018 r.);
  e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 28.08.2018 r.);
  f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  (projekt z 28.06.2018 r.);
  g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt z 31.08.2018 r.);
  h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt z 06.09.2018 r.);
  i) Projekt uchwały nr 9  w sprawie zmiany budżetu gminy  Krapkowice na 2018 rok  (projekt  z 12.09.2018 r.)
  j) Projekt uchwały nr 10  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  (projekt z 12.09.2018 r.);
  k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce (projekt  z 07.09.2018r. );
  l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt z 11.09.2018 r.);      
  m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z 11.09.2018r.);      
  n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt z 12.09.2018 r.);
  o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka w Krapkowicach (projekt z 12.09.2018 r.);
  p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski (projekt z 12.09.2018 r.);
  q) Projekt uchwały nr 17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach (projekt z 12.09.2018 r.);
  r) Projekt uchwały nr 18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt z 13.09.2018 r.);
  s) Projekt uchwały nr  19 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kórnicy (projekt z 13.09.2018 r.)
  t) Projekt uchwały nr 20  w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza ramieniowego hydraulicznego dla OSP w Żużeli (projekt z 13.09.2018 r.);
  u) Projekt uchwały nr 21 w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowego segment C, w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach (projekt z 13.09.2018r );
  v) Projekt uchwały nr 22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/425/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2018 rok (projekt z 14.09.2018 r.);
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 14. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               /-/ Andrzej Małkiewicz

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1- Statutu WTZ..pdf (190,92KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z dnia 11 lipca 2018 r.pdf (251,83KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruch. z dnia 27 lipca 2018.pdf (250,88KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 6 sierpnia 2018 roku.pdf (255,26KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. dnia 28 sierpnia 2018 roku.pdf (249,53KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 28 czerwca 2018 roku.pdf (233,27KB)
PDFProjekt uchwały nr 7- ws. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członk. Zespołu Interdyscyplinarn..pdf (244,87KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany inkasenta.pdf (192,51KB)
PDFprojekt uchwały Nr 9 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 27.09.2018 zip.x..pdf (439,31KB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany wpf z 27.09.2018.zip.x.pdf (463,43KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp dla wsi Gwoździce.pdf (2,96MB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia ul. Sportowej do dróg gminnnych.pdf (595,05KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie zaliczenia Alei Jana Pawła do dróg gminnnych.pdf (1,07MB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia zmiany uchwały nr XLII_469_2018.pdf (896,94KB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ul. Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka w Krapkowicach.pdf (1,41MB)
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Rogów Opolski.pdf (1,26MB)
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ul. Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach.pdf (1,75MB)
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp dla części miasta Krapkowice.pdf (2,69MB)
PDFProjekt uchwały nr 19-w spr.dotacji celowej na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo.pdf (192,77KB)
PDFProjekt uchwały nr 20-w spr. dotacji celowej na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Żużeli.pdf (189,79KB)
PDFProjekt uchwały nr 21-w spr. dotacji do zakupu samochodu dla Policji.pdf (183,03KB)
PDFProjekt uchwały nr 22 w spr. zmiany uchwały nr XXXVII-425-17- Plan Pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (112,51KB)