Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 992/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-08-2018 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 63 ust. 1, 10 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządzam co następuje :

§ 1. Zatwierdzam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach, w którym została wyłoniona pani Grażyna Chmielewska. § 2. Stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach powierzam pani Grażynie Chmielewskiej na okres od 01.09.2018 roku do 31.08.2023 roku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura