Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 986/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zarządzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U. z 2018 r. poz.1561) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam na obszarze Gminy Krapkowice miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFUzasadnienie.pdf