Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 987/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007 r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Wymiana chodnika ul. Leśnej w Gwoździcach , w składzie : 1) Romuald Haraf- Przewodniczący 2) Beata Gebauer- Członek 3) Henryk Ligęza- Członek 4) Andrzej Nohl- Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób

I.Przewodniczący :
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których  mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 z  późniejszymi zmianami  i włącza je do dokumentacji postępowania,
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert,
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy,
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania,
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania,
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych,  
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert,
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej.
II.Członek – Beata Gebauer:                    
    - zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia,
    - zatwierdza projekt umowy,
     - uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
III.Członek – Henryk Ligęza:
     - sporządza opis przedmiotu zamówienia,
     - proponuje i zatwierdza  kryteria oceny ofert i nadaje im wagi,
     - sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
     - przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach  merytorycznych,
     -  uczestniczy w sesji otwarcia ofert,
     - dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu,
      -  dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.

IV.Sekretarz   :
    - publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ,
    - sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym innym członkom komisji przetargowej,
     - sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
    - prowadzi dokumentację postępowania,
     - uczestniczy w sesji otwarcia ofert,
    - dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym,
    - dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich ,rachunkowych i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych  zmian   w treści oferty,
    - przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych,
   -  prowadzi korespondencję z Wykonawcami.
          

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura