Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 960/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’

Na podstawie art.178 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) oraz § 8 ust.1, ust 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start‘’ ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1061), art. 268a KPA, zarządzam, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, upoważniam zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Panią Celinę Klimowicz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia ,,dobry start’’, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, wydawania postanowień i zaświadczeń oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia ,,dobry start’’. § 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 3. Upoważnienie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura