Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 979/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-07-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Krapkowicach wymienione w wykazie GGR.0050.31.2018, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w zależności od przeznaczenia lub klasoużytku: 1) za teren przeznaczony pod działalność statutową Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych - 0,50 zł/m 2 + 23% VAT rocznie, 2) za teren przeznaczony pod uprawę roli klasy IIIb - 250,00 zł/ha rocznie,
3) za teren przeznaczony pod uprawę roli klasy IVa - 200,00 zł/ha rocznie,
4) za teren przeznaczony pod uprawę roli klasy V - 150,00 zł/ha rocznie,
5) za teren przeznaczony pod uprawę roli klasy VI - 120,00 zł/ha rocznie.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 979/2018.pdf