Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 971/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Na podstawie: art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla pani Ewy Walas nauczyciela w Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie: 1) Jolanta Myśluk – przedstawiciel Gminy Krapkowice – Przewodniczący Komisji; 2) Iwona Polewska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu; 3) Beata Szymczakowska – Ekspert; 4) Jolanta Jaworek – Ekspert; 5) Krystyna Chudala - Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
I Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf