Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 968/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007 r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam:


§ 1.  Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:  Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach, w składzie:

1) Romuald Haraf        -  Przewodniczący
2) Beata Gebauer        -  Członek
3) Henryk Ligęza        -  Członek
4) Andrzej Nohl        -  Sekretarz

§ 2.  Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :  

I.Przewodniczący:
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami  i włącza je do dokumentacji postępowania,
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert,
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy,
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania,
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania,
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych,  
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert,
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej.

II.Członek – Beata Gebauer:                    
    - zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia,
    - zatwierdza projekt umowy,
     - uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
III.Członek – Henryk Ligenza:
- sporządza opis przedmiotu zamówienia,
- proponuje i zatwierdza  kryteria oceny ofert i nadaje im wagi,
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach  merytorycznych,
-  uczestniczy w sesji otwarcia ofert,
-  dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 -  dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.

IV.Sekretarz:
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ,
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym innym członkom komisji przetargowej,
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- prowadzi dokumentację postępowania,
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert,
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym,
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych  zmian   w treści oferty,
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych,
-  prowadzi korespondencję z Wykonawcami.
           
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.                                                                                                                         


Z-ca Burmistrza Krapkowic
 
Romuald Haraf