Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 966/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-07-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami ) oraz z zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 Uchwały XIV/215/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłaszam, że dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) przyznano w 2018 roku Gminnej Spółce Wodnej w Krapkowicach. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura