Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 956/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru robót budowlanych inwestycji pn. Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach w składzie: 1) Romuald Haraf – przedstawiciel Gminy Krapkowice - Przewodniczący Komisji,
2) Katarzyna Kubacka - przedstawiciel Gminy Krapkowice,
3) Henryk Ligęza - przedstawiciel Gminy Krapkowice,
4) Beata Gebauer - przedstawiciel Gminy Krapkowice.

§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót budowlanych w dniu 21 czerwca 2018 o godzinie 9.00, przy udziale: 1) Jacek Toborek- przedstawiciel wykonawcy,
2) Tomasza Sokulskiego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót budowlanych, Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura