Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 924/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Brzezina – Drugiemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 poz. 1875 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Panu Andrzejowi Brzezina - Drugiemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic prowadzenie spraw Gminy Krapkowice, upoważniam go do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych oraz do jednoosobowego reprezentowania Gminy Krapkowice i Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w stosunkach zewnętrznych, w tym do jednoosobowego składania oświadczeń woli dotyczących zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Gminy Krapkowice - w zakresie określonym w § 2 - § 10. § 2. Powierzam Panu Andrzejowi Brzezina prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Gminy Krapkowice w zakresie: 1) rozwoju infrastruktury technicznej Gminy;
2) inicjowania i koordynowania działań w ramach planowania strategicznego;
3) planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy;
4) analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych prac remontowych lub modernizacyjnych dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na terenie Gminy;
5) gospodarki komunalnej;
6) opracowywania i realizacji gminnego programu ochrony środowiska;
7) zapewniania efektywnego gospodarowania zasobami nieruchomości;
8) gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;
9) zapewnienia warunków do rozwoju i utrzymania właściwego stanu zieleni oraz lasów komunalnych w Gminie;
10) tworzenia warunków na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi – sołectwami;
11) nadzoru nad pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych;
12) tworzenia warunków na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy;
13) promocji Gminy i jej potencjału gospodarczego oraz współpracy z instytucjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców działających na terenie Gminy;
14) zapewniania odpowiedniego wizerunku Gminy i Urzędu oraz dbałość o promowanie gospodarcze Gminy w kraju i za granicą;
15) współdziałanie z podmiotami otoczenia biznesu w zakresie przedsiębiorczości i realizacji zadań rozwojowych Gminy, zgodnie z zakresem działania;
16) zapewniania uczestnictwa Gminy w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa;
17) zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego.

§ 3. 1. Pan Andrzej Brzezina prowadzi sprawy, o których mowa w § 2 przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, wymienionych w ust. 2, oraz spółek gminnych wymienionych w ust. 3.
2. Pan Andrzej Brzezina wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:
1) Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
2) Biuro Funduszy Zewnętrznych;
3) Urząd Stanu Cywilnego.

3. Pan Andrzej Brzezina wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy:
1) spółki gminnej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach.

§ 4. 1. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Andrzeja Brzezina do działania w moim imieniu poprzez: 1) wydawanie zarządzeń i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do wyłącznej mojej kompetencji ani do kompetencji Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 5. Powierzam Panu Andrzejowi Brzezina wykonywanie w moim imieniu wszelkich czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Nr 850/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 lipca 2014 r. z późn. zm.). § 6. Upoważniam Pana Andrzeja Brzezina do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organów państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego. § 7. 1. Udzielam Panu Andrzejowi Brzezina pełnomocnictwa do samodzielnego składania w imieniu Gminy Krapkowice oświadczeń woli w sprawach w zakresie gospodarowania mieniem, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Gminy Krapkowice i dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku Gminy Krapkowice. 2. Pełnomocnictwa określone w ustępie 1 nie wyłączają z udzielania odrębnych pełnomocnictw rodzajowych lub pełnomocnictw do dokonania określonej czynności.
3. W przypadku gdy, czynność prawna Pana Andrzeja Brzezina może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego, do jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Miasta.

§ 8. Niezależnie od udzielonego Panu Andrzejowi Brzezina pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Krapkowice w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych, udzielam Panu Andrzejowi Brzezina upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Krapkowice dotyczących programów i projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów udzielonymi odrębnymi upoważnieniami. § 9. 1. Udzielam Panu Andrzejowi Brzezina pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Gminy Krapkowice uprawnień właścicielskich wobec spółek prawa handlowego z udziałem Gminy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, upoważnia Pana Andrzeja Brzezina w szczególności do reprezentowania Gminy Krapkowice na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek.
§ 10. 1. Udzielam Panu Andrzejowi Brzezina ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Gminy Krapkowice i Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przed sądami oraz organami administracji publicznej. 2. Pan Andrzej Brzezina umocowany jest do ustanowienia dla Gminy Krapkowice innego pełnomocnika procesowego lub w postępowaniu administracyjnym w osobie adwokata albo radcy prawnego.
§ 11. 1. Pan Andrzej Brzezina zastępuje Pierwszego Zastępcę Burmistrza w czasie Jego nieobecności wykonując Jego uprawnienia i obowiązki. 2. Pan Andrzej Brzezina zastępuje Burmistrza Krapkowic w czasie Jego nieobecności oraz nieobecności– Pierwszego Zastępcy Burmistrza, wykonując uprawnienia i obowiązki Burmistrza Krapkowic.
§ 12. 1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania. 2. Z chwilą odwołania Pana Andrzeja Brzezina ze stanowiska Drugiego Zastępcy Burmistrza powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.
§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 425/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Brzezina - Drugiemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 14. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. § 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura