Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 923/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Romualdowi Haraf – Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 poz. 1875 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Panu Romualdowi Haraf - Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic - prowadzenie spraw Gminy Krapkowice, upoważniam go do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych oraz do jednoosobowego reprezentowania Gminy Krapkowice i Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w stosunkach zewnętrznych, w tym do jednoosobowego składania oświadczeń woli dotyczących zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Gminy Krapkowice - w zakresie określonym w § 2 - § 12. § 2. Powierzam Panu Romualdowi Haraf prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Gminy Krapkowice w zakresie: 1) kształtowania i realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy;
2) rozwoju infrastruktury technicznej Gminy;
3) planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy;
4) analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych prac remontowych lub modernizacyjnych dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na terenie Gminy;
5) planowania budowy, przebudowy i remontów dróg i chodników oraz nadzoru nad utrzymaniem ich właściwego stanu, w tym utrzymania zimowego;
6) gospodarki komunalnej;
7) współdziałania z organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania komunikacji;
8) zapewnienia warunków do rozwoju i utrzymania właściwego stanu zieleni oraz lasów komunalnych w Gminie;
9) współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi – sołectwami;
10) programowania i planowania rozwoju Gminy;
11) tworzenia warunków na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy;
12) zapewniania uczestnictwa Gminy w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa;
13) koordynowania działalności służb użyteczności publicznej;
14) koordynowania realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej;
15) prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
16) prowadzenia spraw z zakresu zgromadzeń, bezpieczeństwa imprez masowych;
17) udzielania zamówień publicznych, w tym przeprowadzania przetargów.

§ 3. 1. Pan Romuald Haraf prowadzi sprawy, o których mowa w § 2 przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, wymienionych w ust. 2, oraz spółek komunalnych i spółek z udziałem Gminy, wymienionych w ust. 3. 2. Pan Romuald Haraf wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;
2) Wydział Spraw Obywatelskich;
3) Straż Miejska;
4) Biuro Zamówień Publicznych.

3. Pan Romuald Haraf wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy:
1) spółki komunalnej - „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Krapkowicach;
2) BIOKRAP Spółka z o.o. - w zakresie realizacji usług komunalnych zaspokajających potrzeby zbiorowe mieszkańców.

§ 4. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Romualda Haraf do działania w moim imieniu poprzez: 1) wydawanie zarządzeń i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do wyłącznej mojej kompetencji ani do kompetencji Drugiego Zastępcy Burmistrza Krapkowic, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 5. 1. Powierzam Panu Romualdowi Haraf wykonywanie w moim imieniu wszelkich czynności w postępowaniu oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania, zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, a określonych w Dziale II Rozdział 1 Ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Powierzam Panu Romualdowi Haraf wykonywanie w moim imieniu wszelkich czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Nr 850/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 lipca 2014 r. z późn. zm.).
§ 6. Wyznaczam Pana Romualda Haraf do wykonywania za Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach jako pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Krapkowic. Umocowanie Pana Romualda Haraf nie obejmuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Krapkowic zastrzeżonych na rzecz Rady Miejskiej lub Przewodniczącego Rady Miejskiej określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 poz.902) z późn.zm.). § 7. 1. Udzielam Panu Romualdowi Haraf pełnomocnictwa do samodzielnego składania w imieniu Gminy Krapkowice oświadczeń woli w sprawach w zakresie gospodarowania mieniem, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Gminy Krapkowice i dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku Gminy Krapkowice. 2. Pełnomocnictwa określone w ustępie 1 nie wyłączają z udzielania odrębnych pełnomocnictw rodzajowych lub pełnomocnictw do dokonania określonej czynności.
3. W przypadku gdy, czynność prawna Pana Romualda Haraf może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego, do jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Miasta.

§ 8. Niezależnie od udzielonego Panu Romualdowi Haraf pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Krapkowice w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych, udzielam Panu Romualdowi Haraf upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Krapkowice dotyczących programów i projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów udzielonymi odrębnymi upoważnieniami. § 9. 1. Udzielam Panu Romualdowi Haraf pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Gminy Krapkowice uprawnień właścicielskich wobec spółek prawa handlowego z udziałem Gminy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, upoważnia Pana Romualda Harafw szczególności do reprezentowania Gminy Krapkowice na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek.
§ 10. 1. Udzielam Panu Romualdowi Haraf ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Gminy Krapkowice i Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przed sądami oraz organami administracji publicznej. 2. Pan Romuald Haraf umocowany jest do ustanowienia dla Gminy Krapkowice innego pełnomocnika procesowego lub w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym w osobie adwokata albo radcy prawnego.
§ 11. 1. Powierzam Panu Romualdowi Haraf sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendach w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz. 754 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016, poz. 400 z późn. zm.), jeżeli przepisy prawa dopuszczają głosowanie przez pełnomocnika. 2. W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pan Romuald Haraf jest upoważniony do odmowy sporządzenia pełnomocnictwa.
§ 12. Udzielam Panu Romualdowi Haraf upoważnienia do podpisywania w moim imieniu upoważnień Komendantowi oraz pracownikom Straży Miejskiej zgodnie z kompetencjami. § 13. 1. Pan Romuald Haraf zastępuje Burmistrza Krapkowic w czasie Jego nieobecności, wykonując uprawnienia i obowiązki Burmistrza Krapkowic. 2. Pan Romuald Haraf zastępuje Drugiego Zastępcę Burmistrza Krapkowic w czasie Jego nieobecności wykonując Jego uprawnienia i obowiązki.
§ 14. 1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania. 2. Z chwilą odwołania Pana Romualda Haraf ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.
§ 15. Traci moc Zarządzenie Nr 424/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Romualdowi Haraf - Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 16. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. § 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura