Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.06.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.)

 

zwołuję na dzień 21 czerwca  2018 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XLIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

      1.  Otwarcie  XLIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  26.04.2018 r. do 21.06.2018 r.

3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 9 porządku obrad.

4.  Realizacja wniosków za 2017 rok.

      5.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji Lato 2018.

6.  Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i  lokalami socjalnymi.

      7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok (projekt uchwały nr 1 z dnia 05.06.2018r.).

    Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok (projekt uchwały nr 2 z dnia 05.06.2018 r.).

      8. Podjęcie uchwał:

 • Projekt uchwały nr 3 w sprawie
 • Projekt uchwały nr 4  w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krapkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (projekt uchwały z dnia  15.05.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2017 rok (projekt uchwały z dnia 05.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały z dnia 05.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 06.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 8 w  sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały       z  dnia 05.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej(projekt uchwały z dnia 05.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 04.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 04.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z dnia  06.06.2018 r. );
 • Projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 04.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 14 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 06.06.2018 r.);
 • Projekt uchwały nr 15 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z dnia 06.06.2018r.);
 • Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 07.06.2018r.);
 • Projekt uchwały Nr 17 w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców (projekt uchwały z dnia 11.06.2018r.);

         9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym

       10.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

       11.  Zakończenie  XLIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

      Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/ Andrzej  Małkiewicz

Załączniki:
PDFProjket uchwały Nr 1 w spr. zatwierdzenia sparozdania finansowegi z wykonania budżetu.pdf (174,01KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie absolutorium za 2017 z dn.21.06.2018.zip.x.pdf (175,57KB)
PDFProjekt uchwały Nr 3 uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń....pdf (184,73KB)
PDFProjekt uchwaly Nr 4 w sprawie ustalenia zasad usytuowania....pdf (179,75KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za 2017 r. zip.x.Kopia.pdf (261,67KB)
PDFprojekt uchwały Nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 21.06.2018.zip.x.pdf (737,07KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf z 21.06.2018 zip.x..pdf (444,93KB)
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie emisji obligacji z dn. 21.06.2018.zip.x..pdf (178,20KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchw. dot. pożyczki długoterm.zip.x.pdf (183,77KB)
PDFProjekt uchwały Nr 10 w spr. zm. uchw. Nr XXV-339-2005 z dn. 21.09.2005. w spr. uchwalenia statutu OPS Krapkowice.pdf (206,13KB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruch. z dnia 4 czerwca 2018 roku.pdf (1,51MB)
PDFprojekt uchwały Nr 12 w sprawie górnych stawek opłat.pdf (1,22MB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia mpzp Koziołka i Ligonia w Krapkowicach.pdf (2,64MB)
PDFProjekt uchwały Nr 14 w spr. regulaminu placów zabaw.pdf (190,52KB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 do kategorii dróg gminnyc.pdf (732,05KB)
PDFProjekt uchwały Nr 16 w sprawie zmiany dotacji celowej dla żłobków.pdf (178,39KB)
PDFProjekt uchwłay nr 17 w spr. wprowadzenia zasad wyboru zadań dot. budżetu obywatelskiego.pdf (393,89KB)