Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 939/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego

Na podstawie: art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203) zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się, że rozliczenie kosztu wychowania przedszkolnego dotyczy uczniów będących mieszkańcami innych gmin, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi, zapisanych i uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Krapkowice. 2. Zwrot kosztu wychowania przedszkolnego następuje na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Krapkowice, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów z innej gminy uczęszczających w danym miesiącu do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Krapkowice i miesięcznego kosztu wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Ustala się, że miesięczny koszt wychowania przedszkolnego zostaje obliczony w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Przez zaplanowane w budżecie gminy wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przez gminę przedszkoli publicznych należy rozumieć zaplanowane wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, bez wydatków majątkowych.
3. W przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego od sumy zaplanowanych wydatków bieżących odlicza się zaplanowane wydatki bieżące na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej. Zaplanowane wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziałach 80146, 80148, 80195 przelicza się według statystycznej liczby uczniów w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę, o której mowa w art. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i odejmuje się zaplanowane wydatki bieżące na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.
4. Do zaplanowanych wydatków bieżących na prowadzenie przez gminę przedszkoli publicznych dolicza się zaplanowane wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 75085 na prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, przeliczone według statystycznej liczby uczniów, o której mowa w art.11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 3. Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego podlega ponownemu przeliczeniu na zasadach i w terminach określonych w art. 43-44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 674/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego ucznia do lat 5, zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krapkowice, o którym mowa w art. 79 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura