Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 938/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. b), c), d) i e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077) zarządza, się co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. kwota dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. wynosi 120.404,52 zł;
2. kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r. wynosi 63.955,83 zł;
3. kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 wynosi 53.978,45 zł;
4. kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2017 r. – nie wystąpiły;
5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą 2017 roku - nie wystąpiły.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura