Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 936/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2018 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art.12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2748) Burmistrz Krapkowic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem są projekty uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 2. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Gminy Krapkowic z projektami uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice oraz poznanie stanowiska mieszkańców gminy, a w szczególności uzyskanie ich uwag, opinii i wniosków w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.
3. Projekty uchwał, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
    1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) na stronie internetowej Urzędu 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 4 czerwca 2018r. do godz. 17.00. § 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektów uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. § 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 2, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia. § 6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3, w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji. § 7. Burmistrz Krapkowic przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach projekty uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice wraz z wynikami konsultacji. § 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Podatków i Opłat Lokalnych. § 9. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega: 1) Zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krapkowice www.bip.krapkowice.pl. 2) Wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Miasta i Gminy. 3) Wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy.

I Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 936/2018.pdf

PDFZalacznik2 936/2018.pdf

PDFZalacznik3 936/2018.pdf