Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 904/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXXIX/443/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Krapkowicach, wymienioną w wykazie GGR.0050.16.2018 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 904/2018.pdf