Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 931/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach

Na podstawie: art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach w następującym składzie: 1) Harald Brol- przedstawiciel Gminy Krapkowice – Przewodniczący Komisji; 2) Jolanta Myśluk- przedstawiciel Gminy Krapkowice; 3) Anna Kielar- przedstawiciel Gminy Krapkowice; 4) Halina Pilarz- przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 5) Wiesława Kostrzewa-Andros - przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 6) Karolina Noga- przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 7) Maria Dziekan- przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 8) Ewa Marek- przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 9) Sabina Błaszczyk- przedstawiciel Rady Rodziców; 10) Joanna Myszka- przedstawiciel Rady Rodziców; 11) Gabriela Korzeniewska - przedstawiciel ZNP w Krapkowicach; 12) Beata Kulig- przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
I Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf